แสดงความยินดี : ศ. ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ – กรรมการฝ่ายวิชาการ ทกสท

2013-05-03_164830นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครุสภาจำนวน 8 คน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

1. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ แก่นมีผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
3. นายเจริญ ไชยสมคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา
4. นายสุกิจ เดชโภชน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ
5. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์
6. นายนิวัตร นาคะเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
7.นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

แสดงความยินดี : ดร. ชุมพล พรประภา – นายกสมาคมฯ

แสดงความยินดี : ดร. ชุมพล  พรประภา  นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

2013-05-02_183254

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอเปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิประจำประเทศไทย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมทั่วประเทศไทยและแต่งตั้ง นายชุมพล พรประภา เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิประจำประเทศไทย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรงานเลขารุ่น 3

แสดงความยินดี นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 นายชนะ รุ่งแสง นายกสภาวิทยาลัยเซาท์อีสธ์บางกอก และสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพแสดงความยินดี กับ นายชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคุรุสภา ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555
ให้เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2556 อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “งานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 3

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 13-15 และ 18-19 มีนาคม 2556 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 ขึ้น โดยมีเลขานุการสภาฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 27 คน จาก 22 สถาบัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการแก้ปัญหาต่างๆ ในงานสภาสถาบันอุดมศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

เอกสาร การประชุมกรรมการสภาฯ

2013-02-19_160856

ความเป็นมา 

“ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” (ทกสท) ได้รับการจัดตั้งและเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีดาริมาจากการปรึกษาหารือของกลุ่มบุคคลจานวนหนึ่ง อันประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการและอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากหลายมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาล

2013-02-19_091830สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาล

ศาสราจารย์ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์
รองประธานคณะกรรมการอุดมศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์และมหาวิทยาลัยนครพนม
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อธิการบดีเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ : นายกสมาคมฯ

สมศดร. ชุมพล  พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง อ่านเพิ่มเติม

ฟอร์มการสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลด >>> Form_สมัครสมาชิก-ค่าบำรุงรายปี

ประเภทสมาชิก

ไฟล์ (.doc)

ไฟล์(.pdf)

   สมาชิก(สถาบัน)
แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงรายปี แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงรายปี
ใบสมัครเป็นสมาชิก ใบสมัครเป็นสมาชิก
   สมาชิก(สมทบ)
แบบฟอร์มชำระค่าำบำรุงรายปี แบบฟอร์มชำระค่าำบำรุงรายปี
ใบสมัครเป็นสมาชิก ใบสมัครเป็นสมาชิก

แสดงความยินดี : อธิการบดี มศว – สมาชิกสมทบของสมาคมฯ

แสดงความยินดี : อธิการบดี มศว – สมาชิกสมทบของสมาคมฯ

2013-02-18_193443ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาชิกสมทบของ สสมท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ประจำปี 2556 – 2557