หลักสูตรฝึกอบรมงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

  • รุ่นที่ 5 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557
  • รุ่นที่ 6 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 

ณ ห้องสกายรูม ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ (ซอย 3) กรุงเทพฯ

และศึกษาดูงานกิจการสภามหาวิทยาลัยพร้อมกันทั้ง 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

Advertisement

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาชิก

mahidol

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
หมดเขตรับสมัคร 25 ต.ค. 56

ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/newhrsite/service/Job.html
และส่งใบสมัครที่ orswd@mahidol.ac.th หรือ orppt@mahidol.ac.th
หรือ ตามที่อยู่ในประกาศของมหาวิทยาลัย

แสดงความยินดี : กรรมการฝ่ายกฎหมาย ทกสท

2013-10-07_153946นายสู่บุญ  วุฒิวงศ์ กรรมการฝ่ายของกฎหมายของที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสมาชิกสมทบของสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

แสดงความยินดี : อุปนายกสมาคมฯ

2013-10-01_164825แสดงความยินดี : อุปนายกสมาคม
นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 550/2556 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ เป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  13  สิงหาคม  2556 เป็นต้นไป  อ่านเพิ่มเติม

แสดงความยินดี : กรรมการกลาง ทกสท

2013-10-01_165121ดร. ชวลิต  หมื่นนุช  กรรมกลาง ทกสท และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 อ่านเพิ่มเติม

แสดงความยินดี : กรรมการกลาง ทกสท

2013-07-05_143108

แสดงความยินดี : กรรมการกลาง ทกสท

รศ. ดร. นพ. ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  กรรมกลาง ทกสท และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ได้รับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2556 โดยยึดหลักพัฒนา มสธ.  คือ I-DU  หรือ    ICT-Driven University ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจ ไอซีทีและภาษาเป็นอาวุธ มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

แสดงความยินดี : กรรมการกลาง ทกสท

2013-07-05_143018แสดงความยินดี : กรรมการกลาง ทกสท

ดร. มัทนา สานติวัตร กรรมการกลาง ทกสท และอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  Honorary Degree, Doctor of Business จาก Utah State University, USA เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2556

 

รศ. ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ได้รับตำแหน่งอธิการบดี

DSC_0858

รศ. ดร. นพ. ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  กรรมการกลาง ทกสท และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร. มัทนา สานติวัตร รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

DSC_0854ดร. มัทนา  สานติวัตร  กรรมการกลาง ทกสท และอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ QA (260656)

เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ QA เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

(สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ)